• Huishoudelijke regels

   

   

  ARTIKEL 1  CLUBKLEUREN

  De kleuren van de vereniging zijn blauwzwart. Het tenue bestaat uit: zwarte broek, blauwzwart verticaal gestreept shirt en blauwe kousen met een zwarte boord.

  ARTIKEL 2  BESTUURSTAKEN

  Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheid, in haar gehele omvang te behartigen. Het bestuur stelt in onderling overleg de taken van elk bestuurslid vast.

  ARTIKEL 3  DE VOORZITTER

  De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven en draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en verder alle regelingen en bepalingen binnen de Vereniging. Hij/zij leidt de bestuur- en de algemene vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij/zij is de woordvoerder van de vereniging. Ook kan hij/zij indien hij/zij dat nodig acht, alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem/haar mede worden ondertekend. Hij/zij heeft het recht de beraadslaging te doen eindigen indien hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de beraadslaging te hervatten als 1/3 van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering het verlangen daartoe kenbaar maakt.

  ARTIKEL 4  DE SECRETARIS

  De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij/zij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/haar ondertekend. Hij/zij is verplicht van deze stukken een afschrift te archiveren. Op de gewone Algemene Vergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit. Hij/zij houdt in samenwerking met een eventueel daartoe door het bestuur aangewezen persoon een ledenlijst of register bij, uit welke aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem/haar bewaard.

  ARTIKEL 5   DE PENNINGMEESTER

  De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij draagt zorg voor de inning en afdrachten van de gelden/contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde direct kunnen worden gekend. Betalingen worden door hem/haar niet gedaan dan tegen behoorlijke nota's of facturen. Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering brengt hij/zij verslag uit over zijn/haar beheer, tevens dient hij/zij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Het bestuur wordt voor zijn/haar beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering. Hij/zij is verplicht aan de kascontrolecommissie inzage te geven van  alle boeken en bescheiden en ook inlichtingen te verstrekken welke deze commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem ook jegens het bestuur van de vereniging dat hem/haar te aller tijde ter verantwoording kan roepen.

  ARTIKEL 6 BESTUURSVERGADERINGEN
  1. Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.
  2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
  3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnde onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.

  Artikel 7 Bestuursbesluiten

  1. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
  2. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
  3. Het gebruik van of het in bezit hebben van psychotrope stoffen tijdens een door JVC georganiseerde activiteit of een activiteit waaraan onder de vlag van JVC wordt meegedaan is ten strengste verboden. Bij constatering van dit feit volgt onmiddellijke Ontzetting uit het lidmaatschap.
  ARTIKEL 8 AANMELDEN LEDEN
  1. Te allen tijden kunnen nieuwe leden zich aanmelden.
  2. De aanmelding dient bij de secretaris of bij een door het bestuur aangewezen bestuurslid (ledenadministratie) te geschieden doormiddel van inlevering van een geheel ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  3. Personen ouder dan 16 jaar dienen tezamen met het aanmeldingsformulier een kopie van een legitimatiebewijs in te leveren.
  ARTIKEL 9 SLOTBEPALINGEN
  1. 1. In alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
  2. 2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement , alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
  3. 3. De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten en met de bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.

  Aldus vastgesteld op de Algemene vergadering van 22 oktober 2002.